Whistleblowing

ŘEŠENÍ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ

Přijetím zákona č. 171/2023 S. o ochraně oznamovatelů, který zpracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 se společnost TOOL Werkzeugbau, s.r.o. řadí mezi povinné subjekty, na které od 15.12.2023 dopadá povinnost naplňovat požadavky výše uvedeného zákona.

Způsob oznamování

Oznamovatel, který se dozvěděl o protiprávním jednání, které porušuje zákon č.171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů nebo jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, může tuto skutečnost oznámit prostřednictvím VOS (vnitřního oznamovacího systému), EOS (externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti), nebo přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém

Příslušná osoba

paní Iveta Burešová, e-mail iveta.buresova@toolgmbh.cz, tel. +420 724 974 509.

Jako zástup a pro případ, že se podezřelá skutečnost uvedená v oznámení týká této příslušné osoby či by tato příslušná osoba mohla být dle odůvodněného názoru oznamovatele ve střetu zájmů, pak oznámení přijímá a další povinnosti příslušné osoby dle této směrnice vykonává:

paní Hana Dokládalová, e-mail hana.dokladalova@toolgmbh.cz, tel. +420 725 148 595.

Podání oznámení u příslušné osoby je možné:

  • Písemně – elektronicky
   Elektronické zasílání na e-mailovou adresu, které je přímo adresováno příslušné osobě.
  • Písemně – v listinné podobě
   V listinné podobě na adresu TOOL Werkzeugbau, s.r.o., Na Zákopě 569/1a, 779 00 Olomouc. Obálka musí být označena textem „Pouze k rukám příslušné osoby“.
   Můžete si vytisknout a vyplnit naše Potvrzení o přijetí oznámení.
 1. Ústně – osobně
  Oznámení podané ústně je možné domluvit telefonicky nebo osobně v kanceláři příslušné osoby. Podání ústního oznámení bude umožněno bez zbytečného odkladu po žádosti oznamovatele, nejdéle do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O ústním podání oznámení bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení.
  V případě podání anonymního oznámení bez uvedení kontaktních údajů na osobu oznamovatele nebude ze strany povinného subjektu/příslušné osoby oznamovatel vyrozumívat oznamovatele o přijetí oznámení nebo informovat oznamovatele o výsledku šetření oznámení.
Oba způsoby oznámení lze podat i anonymně.

Externí oznamovací systém

Oznamovatel má možnost podat oznámení o porušení práva prostřednictvím externího oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti nebo přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

Odkaz na externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni

Oznámení

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu, přestupku, či jiného porušení zákona nebo bezpečnostních předpisů.

Oznámení musí být dostatečně srozumitelné a mělo by obsahovat:

 • údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné odvodit totožnost oznamovatele (nejedná-li se o anonymní podání oznámení).
 • podrobný popis oznamovaného protiprávního jednání, datum, místo a případně čas protiprávního jednání.
 • jméno a pracovní pozice osob zapojených do protiprávního jednání, případně další informace, které mohou sloužit k pozdější identifikaci těchto osob.

Oznamovatel

Fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro povinný subjekt dozvěděla o protiprávním jednání.

Příjem oznámení

 • O přijatém oznámení bude vyrozuměn oznamovatel do 7 dnů ode dne jeho přijetí oznámení, ledaže by se jednalo o anonymní podání oznámení, nebo oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, anebo by mohlo vyrozuměním o přijetí oznámení dojít k prozrazení.
 • Příslušná osoba provede posouzení důvodnosti oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku posouzení do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení.
 • V případě skutkově nebo právně složitých oznámení lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
 • Je-li shledáno oznámení jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu (vedení organizace) navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
 • Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona č.171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.
 • V případě zjištění závažného porušení práva je oznámení postoupeno orgánům činným v trestním řízení, orgánům správního trestání nebo jiným věcně příslušným orgánům. Oznamovatele vyrozumí příslušná osoba o postoupení oznámení.

Ochrana oznamovatele proti odvetným opatřením

Ochrana se vztahuje na všechny kategorie „pracovníků“, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí společnosti.

Proti oznamovateli nesmí být uplatněno odvetné opatření.

Takovým odvetným opatřením může být například:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance
 • uložení kárného opatření,
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • diskriminace,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci,
 • pracovní posudek,
 • ostrakizace (vyloučení jedince z kolektivu),
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna rozvržení pracovní doby,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti.

Ochrana totožnosti oznamovatele

K oznámením má přístup pouze příslušná osoba, která o jejich obsahu a osobách oznamovatelů zachovává mlčenlivost a prověřuje je tak, aby byla utajena totožnost oznamovatelů. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Informace o totožnosti oznamovatele a osob je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.

Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Záznamy o přijatých opatření budou uchovávány po dobu pět let, případně déle po dobu nezbytně nutnou pro případ dalšího šetření.


Jazyk:


Kontakt:

 
TOOL Werkzeugbau s.r.o.
 
Na Zákopě 569/1a
779 00 Olomouc
Česká republika
 
Tel.: 00420 585 100 011
Fax: 00420 585 100 010
 
office@toolgmbh.cz
Jsme na facebooku
GPS:
49°36´11.63´´ N
17°16´55.11´´E